تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ 226-227، زمستان 1393، به همراه دکتر مهدی صاحبی

دریافت فایل