آیین دادرسی مدنی 2

پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی 2

 

پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی 2 سال 91-92 :

1-1: اگر چه اصل بر سرایت مقررات مرحلۀ بدوی در مرحلۀ تجدیدنظر است (مادۀ 356 ق.آ.د.م.) و دادرسی باید تقابلی باشد اما، در قانون تصریحی بر لزوم تشکیل جلسۀ دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر دیده نمی­شود و دادگاه تجدیدنظر با توجه به تبادل لوایح موضوع مادۀ 346 ق.آ.د.م. صرفا مبادرت به بررسی جهات تجدیدنظر خواهی می­کند و می­تواند حتی بدون تشکیل جلسه مبادرت به صدور رای کند با وجود این، از آن جا که موضوع این پرونده مشمول مادۀ 350 است به نظر باید با توجه به اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن رسیدگی و به ویژه لزوم بررسی سمت احدی از اصحاب دعوا جلسۀ دادرسی را تشکیل دهد.

1-2: استناد دادگاه به مواد 348 و 358 و بند 5 مادۀ 84 دقیق نیست و موضوع مشمول مادۀ 350 این قانون ناظر به بند 5 مادۀ 84 است.

2-3: عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مرحلۀ نخستین مشمول مادۀ بند 1 مادۀ 52 ناظر به مادۀ 54 است. عدم پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدید نظر مشمول مادۀ تبصرۀ 2 مادۀ 339 ناظر به بند 1 مادۀ 52 با لحاظ مادۀ 356 این قانون است. فقدان سمت در بدوی مستندا به بند 5 مادۀ 84 است و در تجدیدنظر تابع مادۀ 350 و بند 5 مادۀ 84 ناظر به مادۀ 356 این قانون است.

2-1: خیر زیرا مادۀ 74 مربوط به فرض پرونده نیست و فقط شامل اهالی معین از ده یا شهر یا بخشی از شهر است که عدۀ آن نامحصور است و نه مورد پروندۀ حاضر که در آن تعداد ورثه محصور است.

2-2: دعوا باید به طرفیت تمامی ورثه طرح شود و تعداد دادخواست باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد از این رو، از جهت ابلاغ توصیه می­شود نسبت به کسانی که نشانی آنان معلوم است (خواه مقیم ایران و خواه مقیم خارج) در دادخواست نشانی آنان تصریح شود و حسب مورد ابلاغ داخلی یا بین المللی انجام شود و نسبت به دیگران به دلیل نداشتن نشانی، مجهول المکان اعلام شوند.