فن اداره جریان دادرسی مدنی سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

فن اداره جریان دادرسی مدنی سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

این مقاله اخیرا در فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر گردیده است. سال 1389، دورۀ 40، شمارۀ 4.

دریافت فایل