از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعدۀ 1329 هجری قمری

 

فصل دوم: ‌در وکلای متداعیین

‌ماده 174 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایط و اوصافی باشند که در مواد (236 الی 238) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است.

‌ماده 175 ـ وکالت‌نامه که به وکیل رسمی و غیر رسمی داده می‌شود باید بعد از تصدیق مؤثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح‌برسد و یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیه‌اند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود و‌یا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت اخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود.

‌ماده 176 ـ هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ یک نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است.

‌ماده 177 ـ هر گاه وکالت‌نامه غیر مصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه حاضر شده اقرار به صحت وکالت وکیل یا وکالت‌نامه و‌امضای خود نموده این نکته در دفتر محکمه ثبت شده به امضای موکل برسد.

‌تنبیه ـ در امور راجعه به محاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا اداره پلیس محل هم پذیرفته است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم‌صلح اظهار و در دفتر ثبت و به امضای موکل می‌رسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء می‌نماید و این نکته در دفتر قید‌می‌شود.

‌ماده 178 ـ وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالت‌نامه نماید کاملاً به موکل تعلق می‌گیرد.

‌ماده 179 ـ در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق‌نخواهد یافت:

1 ـ حق استیناف 2 ـ حق دادن تمیز 3 ـ حق صلح 4 ـ حق انتخاب محضر شرع 5 ـ حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به‌طرف در صورتی که او چنین اظهاری به کند 6 ـ حق انتخاب حکم برای حکمیت 7 ـ حق وکالت در توکیل 8 ـ حق تعیین مصدق.

‌ماده 180 ـ موکل حق دارد هر زمان که به خواهد وکیل خود را معزول کند و باید به محکمه مراتب را کتباً یا شفاهاً اطلاع بدهد در این صورت هر‌گاه موکل مدعی‌علیه است محکمه مجبور نیست که رسیدگی را به تعویق بیاندازد. ولی اگر مدعی است بسته به خواهش مدعی‌علیه است که محکمه‌کار را توقیف نماید و یا منتظر تعیین وکیل جدیدی نشده رسیدگی را تعقیب بکند.

‌ماده 181 ـ اقدامات وکیل که در حدود وکالت‌نامه او قبل از اعلام عزل به خود او و به محکمه شده است کاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهی در‌عزل وکیل باید در صورت مجلس قید به امضای موکل برسد.

‌ماده 182 ـ وکیل حق دارد که از وکالت خود استعفاء کند ولی بعد از استعفاء محکمه وکالت او را برای طرف مقابل نخواهد پذیرفت و در صورت‌غیبت موکل وکیل باید طوری قبل از وقت او را از استعفای خود مطلع نماید که موکل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محکمه حاضر شود یا وکیل‌جدیدی بفرستد.

‌ماده 183 ـ هر گاه موکل در همان شهری که مقر محکمه است نباشد باید وکیل استعفای خود را در همان وقتی که به موکل می‌نویسد به محکمه‌اعلام نماید.

‌ماده 184 ـ رییس محکمه در این صورت نظر به مسافت موعدی را معین می‌کند که تا انقضای آن وکیل استعفاء نکرده در حدود وکالت خود کارهای‌موکل خود را انجام بدهد اگر وکیل قبول کرد تا انقضای موعد در وکالت خود باقی خواهد بود.

‌ماده 185 ـ در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف‌مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به‌خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید.