لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20 3 1359 شورای انقلاب

لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20 3 1359 شورای انقلاب

لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری ‌مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب

ماده واحده ـ به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور و پاکسازی در کانون وکلاء هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلاء‌دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلاء دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید‌برگزار نمی‌شود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ مدت اختیار این هیأت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود، سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.

‌تبصره 2 ـ جرائم و تخلفاتی که مغایر پاکسازی است همان است که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.