پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 1 21 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 1 21 10 1392

پاسخ نامه درس آیین دادرسی مدنی 1 21/10/1391

آزمون برای 19 نمره است و یک نمره به فعالیت و تلاش و همکاری و حضور و علاقه دانشجویان تعلق دارد:

 

مسئله 1) 

1- دادگاه صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی نوشهر است مستندا به مادۀ 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 91. این دادگاه مستندا به بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه خانواده نام دارد. دادگاه اخیر در صنف قضایی در نوع اختصاصی و در درجه نخستین است. با این حال اگر دانشجویی این دادگاه را همچنان دادگاه عمومی بداند و استدلال کند که چرا دادگاه خانواده دادگاه عمومی است، از نمره بهره ای می برد. رای وحدت رویه شمارۀ 705 منصرف از دعاوی غیر منقول بوده و پیرامون مادۀ 13 که ناظر به اختیار خواهان در دعاوی منقول است صادر گردیده است و نه ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی.

2. دعوا مالی و در قسمت ملک غیر منقول و در قسمت سکه منقول است.

3. زوجه ذینفع است چرا که شرایط قانونی نفع با عقد ازدواج محقق شده مانند قانونی، مشروع و موجود.

مسئله 2)

1. باید دعوای مزاحمت مطرح کند که موضوع مادۀ 160قانون آیین دادرسی مدنی است چون موجب خروج ملک از ید طرف مقابل نشده. شرایط این دعوا در مادۀ 161 پیش بینی شده که باید تحلیل شود.

2. اجازه پسر الف موثر در مقام نیست چرا که ملک متعلق به پدرش است و وی نفع موجودی با حیات پدر ندارد.

 

سوالات تشریحی

1. از مقاله مفهوم مرجع قضایی.

2. از کتاب اداره جریان دادرسی مدنی.

3. از کتاب آقای دکتر شمس.

4. مقایسه رای وحدت رویه قضایی و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با توجه به قانون جدید آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری.

موفق باشید