نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز

در: با قافلۀ عدالت: یادنامۀ دکتر ناصر کاتوزیان، به خواستاری دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، به اهتمام دکتر ابراهیم شعاریان، تبریز، ستوده، 1393، ص. 951 - 974.