نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 139-159 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/104026/نقص-شکلی-و-ماهوی-در-دادرسی-مدنی/