تحلیل نظرات مشورتی پیرامون نقض تکلیف علی الحساب مالیاتی وکلا

مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارۀ 226-227، زمستان 1393، به همراه دکتر مهدی صاحبی

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/107600/تحلیل-نظرات-مشورتی-پیرامون-نقض-تکلیف-علی-الحساب-مالیاتی-وکلا/