تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟

تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ فصلنامه حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 595-612

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/107718/تحولات-وکالت-دادگستری-و-کانون-وکلا؛-از-تبعیت-به-استقلال،-از-استقلال-به‌-تبعیت؟/