رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

مجله مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شمارۀ 2، تابستان 1394

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/115485/رابطۀ-میان-استقلال-قضاوت-و-استقلال-وکالت/