قضا زدایی در پیگیری دعاوی مربوط به ثبت احوال

در: مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال، جلد 3، تهران، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، 1393، ص. 131-156

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/115574/قضا-زدایی-در-پیگیری-دعاوی-مربوط-به-ثبت-احوال/