دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دورۀ 4، شمارۀ 2، 1391 به همراه آقای همایون رضایی نژاد http://jls.shirazu.ac.ir/


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/12351/دادگستری-و-پیشرفت-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات/