جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرا

، جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق‌العاده شکایت از آرای آن، مجله حقوقی دادگستری مقاله 7، دوره 79، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 151-174

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/130618/جایگاه-شورای-حل-اختلاف-و-طرق-فوق-العاده-شکایت-از-آرا/